• Maatwerk is vakwerk
  • Advies op maat
  • 100% garantie service bij aankoop van uw sleutels, sloten en veilig toegang

Algemene voorwaarden Veiligspecialist B.V.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten van koop en verkoop/verhuur en/of tot het verrichten van
(onderhouds)werkzaamheden en/of tot het verlenen van diensten met betrekking tot
beveiligingsproducten en toegangssystemen alsmede aanverwante producten en
materialen van Veiligspecialist B.V. gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen
“Veiligspecialist”.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de
wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie
waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-
mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand
der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee
gelijk kan worden gesteld.
5. De door Veiligspecialist te vervaardigen c.q. te maken adviezen, tekeningen,
ontwerpen voor een toegangssysteem e.d. zullen in het navolgende worden
aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene
voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke”
bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals
op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook.
Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte
of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing ervan.
7. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden
van de wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.
8. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst nietig
is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en
zullen Veiligspecialist en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in
acht worden genomen.
9. Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd
zijn met de Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt tenzij anders is
overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlage(n) en ten
derde de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Veiligspecialist
bindend.
2. Mondelinge afspraken binden Veiligspecialist eerst nadat deze schriftelijk door
Veiligspecialist zijn bevestigd, dan wel zodra Veiligspecialist met instemming van de
wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door
Veiligspecialist bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Veiligspecialist zijn vrijblijvend, tenzij
ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een
vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft
Veiligspecialist het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2. De door Veiligspecialist gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in
aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief
BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend -
bestaan uit reiskosten, verzend- en/of transportkosten en declaraties van
ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
vermeld.
3. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, modellen, voorbeelden van de
bescheiden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen,
zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen. Details van berekeningen behoeven niet te worden verstrekt.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, modellen,
voorbeelden e.d. blijven te allen tijde eigendom van Veiligspecialist, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zij dienen op eerste verzoek
van Veiligspecialist te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke
toestemming van Veiligspecialist niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter
inzage worden gegeven.
5. Veiligspecialist heeft het recht de kosten, gefixeerd op 15% van het offertebedrag, die
verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te
brengen, mits Veiligspecialist de wederpartij vooraf schriftelijk of mondeling op deze
kosten heeft gewezen.
6. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering
van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden
gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is
Veiligspecialist gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Veiligspecialist en/of
toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Veiligspecialist
gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen
3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden
doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen
binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

IIndien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Veiligspecialist het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten
verrichten.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en
goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig
aanwezig zijn. De wederpartij overlegt hierover met Veiligspecialist indien hij dit
nodig acht;
B. Veiligspecialist op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot
de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten
verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Veiligspecialist zijn

werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn
werkzaamheden kan verrichten;
D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn
van overtollige materialen e.d.;
E. Veiligspecialist binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de
overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt
gewaarschuwd, indien Veiligspecialist zijn werkzaamheden niet op het
afgesproken tijdstip kan verrichten;
F. Veiligspecialist tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen
e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
G. Veiligspecialist kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel
benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. binnen de door
Veiligspecialist aangegeven afstand. De energiekosten zijn voor rekening van
de wederpartij. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van
aansluitmogelijkheden komen eveneens voor rekening van de wederpartij;
H. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie,
waar Veiligspecialist en/of de door hem ingeschakelde derden in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de
door Veiligspecialist en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige
voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten verbonden
zijn;
I. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Veiligspecialist opgeslagen of
opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op
welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig
zijn. De wederpartij vrijwaart Veiligspecialist voor de gevolgen voortvloeiend uit het
niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De wederpartij zal Veiligspecialist tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen
zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken,
materialen, gereedschappen en apparatuur die Veiligspecialist tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is
Veiligspecialist gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot
het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan.
De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het
verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd
c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als
fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien Veiligspecialist zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig
nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Mocht levering
daarna alsnog uitblijven, dan heeft de wederpartij uitsluitend het recht om ontbinding
van de overeenkomst te vorderen. De gevolgen van de ontbinding beperken zich tot
terugbetaling van het reeds betaalde en teruglevering van het reeds geleverde. De
wederpartij verkrijgt geen recht op schadevergoeding hoe ook genaamd.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke
transactie beschouwd en kan door Veiligspecialist per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. de bescheiden gaat over op de
wederpartij op het moment van levering.
4. De levertijd gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke gegevens in bezit zijn gekomen van Veiligspecialist en betaling, voor
zover door Veiligspecialist vereist, is ontvangen.
5. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Veiligspecialist te
bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Veiligspecialist is niet

aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met
de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien wederpartij nalatig blijft
zaken in ontvangst te nemen en Veiligspecialist de zaken voor rekening en risico van
wederpartij heeft opgeslagen en zulks heeft medegedeeld.
7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de wederpartij te
leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak
gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Veiligspecialist zich het recht voor de
zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de
werkzaamheden zijn aangeschaft, voor rekening en risico van de wederpartij op te
slaan. Veiligspecialist stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag
en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt
daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Veiligspecialist in staat
moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. bescheiden te
leveren.
8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Veiligspecialist gestelde redelijke
termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één)
maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van
de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Veiligspecialist het recht de
overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of
nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding
van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs
c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te
voldoen onverlet.
10. Indien de wederpartij aan Veiligspecialist zaken ter reparatie dan wel anderszins ter
beschikking heeft gesteld alsmede ingeval partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen dat de levering van bestelde zaken af magazijn Veiligspecialist zal
plaatsvinden, zal Veiligspecialist de wederpartij in kennis stellen wanneer de zaken
door de wederpartij kunnen worden afgehaald. Onverminderd het bepaalde in de
overige leden van dit artikel, is Veiligspecialist gerechtigd voornoemde zaken te
vernietigen indien deze niet binnen een termijn van 3 maanden na voornoemde
kennisgeving door of namens de wederpartij zijn afgehaald. Veiligspecialist is niet
gehouden de wederpartij alsdan van de vernietiging op de hoogte te stellen.
11. Veiligspecialist is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen
van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen,
alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1. Veiligspecialist kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken
c.q. de bescheiden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat
alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel
overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane
vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden
bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld
van Veiligspecialist niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is
Veiligspecialist gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen
voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is,
hetzij ten gevolge van aan Veiligspecialist niet bekende omstandigheden, hetzij door
welke overmacht dan ook, heeft Veiligspecialist het recht te vorderen dat de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt,
behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of
overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Veiligspecialist heeft alsdan recht op volledige

vergoeding van de reeds door Veiligspecialist verrichte werkzaamheden c.q.
leveringen.
4. Alle onkosten welke door Veiligspecialist worden gemaakt ten verzoeke van de
wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Veiligspecialist en de
wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en
minderwerk dient schriftelijk door Veiligspecialist te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen
van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is
Veiligspecialist gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen
werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter
beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft
gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij
is ondertekend.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk -
voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken
na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft
gereclameerd bij Veiligspecialist.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van
invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het
gebruiksklaar zijn van het door Veiligspecialist verrichte en met de wederpartij
overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld,
zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan.
6. Veiligspecialist is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo
spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat
onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel
als opgeleverd wordt beschouwd.
7. Veiligspecialist is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag
treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

1. Veiligspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij in het
kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst heeft verkregen en
waarvan hij weet dan wel kan vermoeden c.q. redelijkerwijs had kunnen weten dat
die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij
Veiligspecialist ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak
gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en hij zich niet
kan beroepen op een wettelijk of door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Veiligspecialist is niet gerechtigd de informatie e.d. die hem door de wederpartij ter
beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij
werd verkregen.

3. Het is Veiligspecialist toegestaan te publiceren over de door hem verrichte
leveringen en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te
hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de
wederpartij gewaarborgd blijft.
4. De partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in
verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft.
Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken,
niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst,
alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie.
6. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij
in publicaties of reclame-uitingen melding maken van de prestaties/resultaten of
uitvoering van de overeenkomst - al dan niet met gebruikmaking van informatie-
en gegevensdragers.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de
bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten,
onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op
de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Veiligspecialist
te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Veiligspecialist binnen 24 uur na
ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden hiervan op de hoogte te stellen, zulks
gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Veiligspecialist.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst
van de zaken c.q. de bescheiden aan Veiligspecialist te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van
de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 11 van
artikel 12 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan
Veiligspecialist zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn
ontvangen c.q. de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Veiligspecialist dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor
het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts
voor rekening en risico van Veiligspecialist indien laatstgenoemde daarmee zijn
uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Veiligspecialist te bepalen wijze
en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening
en risico van de wederpartij, tenzij Veiligspecialist de reclame gegrond verklaart.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of
gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op
reclame c.q. retourzending.
9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het
bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. Veiligspecialist kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag
worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met
inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving
en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Veiligspecialist,
zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er
sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn
leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de
aansprakelijkheid van Veiligspecialist - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag

van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de verrichte
werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Veiligspecialist
nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde
bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Veiligspecialist gesloten
verzekering.
4. Veiligspecialist staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van
het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
5. Levering van cilinders door Veiligspecialist geschiedt op basis van maatwerk. Iedere
cilinder is uniek ter waarborging van de veiligheid van de wederpartij. Veiligspecialist
garandeert aan de wederpartij dat door de wederpartij geretourneerde cilinders door
Veiligspecialist zullen worden gedemonteerd en niet in hun unieke vorm zullen
worden doorgeleverd aan derden. Veiligspecialist is gerechtigd aan de wederpartij bij
retournering van geleverde cilinders de kosten van demontage in rekening te
brengen.
6. Veiligspecialist neemt bij werkzaamheden die gebaseerd zijn op bescheiden c.q.
zaken die hij niet zelf heeft gemaakt c.q. vervaardigd c.q. geleverd, alleen de
verantwoordelijkheid op zich voor de juiste installatie en voor de deugdelijkheid van
de bij de werkzaamheden gebezigde materialen; zulks echter niet voor die
onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of een bepaalde
behandeling van de materialen is voorgeschreven.
7. Door Veiligspecialist wordt geen enkele garantie afgegeven ter zake van:
A. sleutels, ingesneden volgens codenummer respectievelijk in pasklare
fabrieksuitvoering;
B. sleutels met betrekking tot systemen waarin minimale individuele afwijkingen
kunnen ontstaan of bestaan, indien het betreffende slot niet in ongemonteerde
staat aan Veiligspecialist ter hand is gesteld;
C. sleutels die worden gekopieerd aan de hand van gebroken, kromme of versleten
voorbeelden;
D. sleutels vervaardigd naar een niet origineel model;
E. sleutels waarvan het slot niet functioneert, vastgeroest of overmatig versleten is.
8. Indien zich in de geleverde zaken c.q. bescheiden dan wel in de verrichte
werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die
reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht
Veiligspecialist zich die zaken c.q. bescheiden c.q. het resultaat van de verrichte
werkzaamheden - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
9. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Veiligspecialist tot vergoeding van
vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend
vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is
komen vast te staan.
B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn
van 1 (één) jaar.
10. Zo door Veiligspecialist geleverde zaken door de fabrikant c.q. leverancier van een
garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
11. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt Veiligspecialist de
wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
12. De wederpartij verliest diens rechten jegens Veiligspecialist, is aansprakelijk voor alle
schade en vrijwaart Veiligspecialist tegen iedere aanspraak van derden ter zake van
schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of
adviezen van Veiligspecialist strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring
(opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in
gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij
aan Veiligspecialist zijn verschaft en/of voorgeschreven;
C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij
aan Veiligspecialist;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht
van de wederpartij werkzaamheden, reparaties, etc. aan het geleverde c.q. het

systeem heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Veiligspecialist;
E. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste
informatie, bescheiden e.d. aan Veiligspecialist heeft verstrekt en
Veiligspecialist de te verrichten werkzaamheden c.q. leveringen op
voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 13: ONDERHOUDSOVEREENKOMST

1. Indien tussen partijen een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten ten
behoeve van gebreken c.q. defecten aan door Veiligspecialist dan wel door een derde
geleverde zaken, zal de wederpartij volgens de overeengekomen procedures de
geconstateerde gebreken c.q. defecten aan Veiligspecialist melden. Na ontvangst van
de melding zal Veiligspecialist naar beste vermogen en conform de in zijn branche
gebruikelijke standaarden de gebreken c.q. defecten herstellen.
2. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden
opgenomen:
A. de periodieke onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling;
B. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de
onderhoudsovereenkomst;
C. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
D. een regeling betreffende de voorrijkosten.
3. Indien de wederpartij een onderhoudsovereenkomst met Veiligspecialist heeft
gesloten, zal Veiligspecialist al het noodzakelijke c.q. overeengekomen onderhoud
verrichten. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de
wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Veiligspecialist garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
en de daarbij gebruikte onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te
rekenen vanaf het tijdstip dat de werkzaamheden zijn verricht c.q. de onderdelen
zijn geleverd. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de
niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

ARTIKEL 14: BETALING

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte
van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere
ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de wederpartij aan Veiligspecialist een vertragingsrente verschuldigd zijn ter
grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
C. zal de wederpartij, na daartoe door Veiligspecialist te zijn gemaand, ter zake van
buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de
hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 250,00;
D. heeft Veiligspecialist het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter
zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
Veiligspecialist zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van Veiligspecialist kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd
met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is
Veiligspecialist bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane

verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te
schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is
gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien
Veiligspecialist het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen
op Veiligspecialist heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het
recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand
van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten
met de consument.
7. Als Veiligspecialist in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld,
komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor
rekening van wederpartij.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Veiligspecialist is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake
inhoud en vorm van de bescheiden alsmede alle overige bestaande en/of toekomstige
rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q.
verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of
overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de
uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Veiligspecialist
voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan
Veiligspecialist verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een
gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor
eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan
voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis
brengen van derden.
5. Door het verstrekken van gegevens aan Veiligspecialist verklaart de wederpartij dat
geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van
derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Veiligspecialist in en buiten rechte voor alle
gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 16: EIGENDOM, EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Veiligspecialist behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken c.q.
bescheiden voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee
verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Veiligspecialist volledig heeft
voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs,
vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die
levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele,
schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de
zijde van de wederpartij.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken c.q. bescheiden mogen door de
wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht.
3. Ingeval Veiligspecialist een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter
zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van
Veiligspecialist vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht Veiligspecialist terstond schriftelijk op de hoogte te stellen
van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel
een eigendomsvoorbehoud rust.
5. Nadat Veiligspecialist haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de
geleverde zaken terug halen. Wederpartij staat Veiligspecialist toe de plaats(en) te
betreden waar deze zaken zich bevinden.
6. Indien en voor zover de geleverde zaken geïnstalleerd zijn, blijft Veiligspecialist
gerechtigd deze zaken te (laten) demonteren en terug te halen. Indien de geleverde
zaken niet meer demontabel zijn, dan wel Veiligspecialist geen beroep meer kan doen
op haar eigendomsvoorbehoud, verpand de wederpartij de zaken, waarvan de
geleverde zaken alsdan deel uit maken, bij dezen bij voorbaat aan Veiligspecialist,
welke verpanding Veiligspecialist aanvaardt.
7. Alle modellen, uitrekenschema’s, sluitgegevens, gereedschappen, stempels,
matrijzen, logo’s e.d., welke speciaal voor een opdracht van de wederpartij worden
vervaardigd, blijven eigendom van Veiligspecialist, zelfs al zijn daarvoor (redelijke)
kosten door Veiligspecialist bij de wederpartij in rekening gebracht. Ingeval
gedurende een termijn van 1 (één) jaar na beëindiging van de opdracht geen nieuwe
c.q. aanvullende opdrachten van de wederpartij worden verkregen met betrekking tot
voornoemde modellen, gereedschappen e.d., is Veiligspecialist gerechtigd de
modellen, gereedschappen e.d. te vernietigen, zonder dat hij verplicht is de
wederpartij hiervan in kennis te stellen.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens Veiligspecialist heeft voldaan, is de wederpartij niet
bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos
pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of
meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als
toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Veiligspecialist kan alsdan terstond, zonder
tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van
Veiligspecialist op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de
tussen de wederpartij en Veiligspecialist gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat
rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het
tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder
curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest,
tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Veiligspecialist krachtens de met de
wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is
aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Veiligspecialist, en/of aan de
zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of
toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan
de zijde van Veiligspecialist, is Veiligspecialist gerechtigd de tussen partijen gesloten
overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de
wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie

intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan
diens verplichtingen jegens Veiligspecialist tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming
zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en
buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden
of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door
brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander
onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Veiligspecialist, diens
toeleveranciers of derden

ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst
ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt
onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te
annuleren c.q. op te zeggen.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst
met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de
overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst
door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan
Veiligspecialist een door Veiligspecialist nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De
wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan
Veiligspecialist te vergoeden. Veiligspecialist is gerechtigd de kosten, schaden en
gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte
werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de
wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering
c.q. de opzegging en vrijwaart Veiligspecialist ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen Veiligspecialist en de wederpartij gesloten overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze
overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden
beslecht.
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter,
zij het dat Veiligspecialist de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken
voor de bevoegde rechter in de plaats waar Veiligspecialist is gevestigd, tenzij de
kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat
Veiligspecialist aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal
worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor
beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Copyrights © 2022 All
Rights Reserved by Securiteit
Website gemaak door WebSentiment

Veilig betalen ideal-logo op rekening
Een moment geduld aub..
Product is toegevoegd aan de winkelwagen
Securiteit
Securiteit
reistrolley's
winnen?