• Maatwerk is vakwerk
  • Advies op maat
  • Koopt u bij ons uw sleutels, sloten en veilige toegang, dan garanderen wij 100% service

Algemene voorwaarden Securiteit

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop/verhuur en/of tot het verrichten van (onderhouds)werkzaamheden en/of tot het verlenen van diensten met betrekking tot beveiligingsproducten en toegangssystemen alsmede aanverwante producten en materialen van Securiteit Winkels B.V. gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen “Securiteit”. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. De door Securiteit te vervaardigen c.q. te maken adviezen, tekeningen, ontwerpen voor een toegangssysteem e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Securiteit en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Indien onderdelen van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is de hiërarchie als volgt tenzij anders is overeengekomen: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlage(n) en ten derde de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Securiteit bindend. Mondelinge afspraken binden Securiteit eerst nadat deze schriftelijk door Securiteit zijn bevestigd, dan wel zodra Securiteit met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Securiteit bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Securiteit zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Securiteit het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De door Securiteit gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzend- en/of transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, modellen, voorbeelden van de bescheiden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Details van berekeningen behoeven niet te worden verstrekt. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, modellen, voorbeelden e.d. blijven te allen tijde eigendom van Securiteit, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zij dienen op eerste verzoek van Securiteit te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Securiteit niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Securiteit heeft het recht de kosten, gefixeerd op 15% van het offertebedrag, die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Securiteit de wederpartij vooraf schriftelijk of mondeling op deze kosten heeft gewezen. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Securiteit gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Securiteit en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Securiteit gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Securiteit het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn. De wederpartij overlegt hierover met Securiteit indien hij dit nodig acht; B. Securiteit op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht; C. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Securiteit zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten; D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.; E. Securiteit binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Securiteit zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten; F. Securiteit tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; G. Securiteit kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. binnen de door Securiteit aangegeven afstand. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitmogelijkheden komen eveneens voor rekening van de wederpartij; H. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Securiteit en/of de door hem ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Securiteit en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten verbonden zijn; I. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Securiteit opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Securiteit voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. De wederpartij zal Securiteit tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en apparatuur die Securiteit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Securiteit gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Securiteit zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Mocht levering daarna alsnog uitblijven, dan heeft de wederpartij uitsluitend het recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De gevolgen van de ontbinding beperken zich tot terugbetaling van het reeds betaalde en teruglevering van het reeds geleverde. De wederpartij verkrijgt geen recht op schadevergoeding hoe ook genaamd. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Securiteit per transactie worden gefactureerd. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. de bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. De levertijd gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in bezit zijn gekomen van Securiteit en betaling, voor zover door Securiteit vereist, is ontvangen. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Securiteit te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Securiteit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien wederpartij nalatig blijft zaken in ontvangst te nemen en Securiteit de zaken voor rekening en risico van wederpartij heeft opgeslagen en zulks heeft medegedeeld. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Securiteit zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft, voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Securiteit stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Securiteit in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. bescheiden te leveren. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Securiteit gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Securiteit het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. Indien de wederpartij aan Securiteit zaken ter reparatie dan wel anderszins ter beschikking heeft gesteld alsmede ingeval partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de levering van bestelde zaken af magazijn Securiteit zal plaatsvinden, zal Securiteit de wederpartij in kennis stellen wanneer de zaken door de wederpartij kunnen worden afgehaald. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, is Securiteit gerechtigd voornoemde zaken te vernietigen indien deze niet binnen een termijn van 3 maanden na voornoemde kennisgeving door of namens de wederpartij zijn afgehaald. Securiteit is niet gehouden de wederpartij alsdan van de vernietiging op de hoogte te stellen. Securiteit is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

Securiteit kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de bescheiden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Securiteit niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Securiteit gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Securiteit niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Securiteit het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Securiteit heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Securiteit verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. Alle onkosten welke door Securiteit worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK

Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Securiteit en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door Securiteit te worden bevestigd. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: A. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; B. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; C. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Securiteit gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Securiteit. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Securiteit verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Securiteit is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. Securiteit is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Securiteit is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst heeft verkregen en waarvan hij weet dan wel kan vermoeden c.q. redelijkerwijs had kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Securiteit ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en hij zich niet kan beroepen op een wettelijk of door de rechter toegestaan verschoningsrecht. Securiteit is niet gerechtigd de informatie e.d. die hem door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Het is Securiteit toegestaan te publiceren over de door hem verrichte leveringen en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft. De partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen melding maken van de prestaties/resultaten of uitvoering van de overeenkomst – al dan niet met gebruikmaking van informatie- en gegevensdragers.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Securiteit te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Securiteit binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Securiteit. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden aan Securiteit te worden gemeld. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 11 van artikel 12 in aanmerking genomen. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Securiteit zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Securiteit dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Securiteit indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Securiteit te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Securiteit de reclame gegrond verklaart. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame c.q. retourzending. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Securiteit kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Securiteit, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Securiteit – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Securiteit nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Securiteit gesloten verzekering. Securiteit staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Levering van cilinders door Securiteit geschiedt op basis van maatwerk. Iedere cilinder is uniek ter waarborging van de veiligheid van de wederpartij. Securiteit garandeert aan de wederpartij dat door de wederpartij geretourneerde cilinders door Securiteit zullen worden gedemonteerd en niet in hun unieke vorm zullen worden doorgeleverd aan derden. Securiteit is gerechtigd aan de wederpartij bij retournering van geleverde cilinders de kosten van demontage in rekening te brengen. Securiteit neemt bij werkzaamheden die gebaseerd zijn op bescheiden c.q. zaken die hij niet zelf heeft gemaakt c.q. vervaardigd c.q. geleverd, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste installatie en voor de deugdelijkheid van de bij de werkzaamheden gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of een bepaalde behandeling van de materialen is voorgeschreven. Door Securiteit wordt geen enkele garantie afgegeven ter zake van: sleutels, ingesneden volgens codenummer respectievelijk in pasklare fabrieksuitvoering; sleutels met betrekking tot systemen waarin minimale individuele afwijkingen kunnen ontstaan of bestaan, indien het betreffende slot niet in ongemonteerde staat aan Securiteit ter hand is gesteld; sleutels die worden gekopieerd aan de hand van gebroken, kromme of versleten voorbeelden; sleutels vervaardigd naar een niet origineel model; sleutels waarvan het slot niet functioneert, vastgeroest of overmatig versleten is. Indien zich in de geleverde zaken c.q. bescheiden dan wel in de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Securiteit zich die zaken c.q. bescheiden c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Securiteit tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar. Zo door Securiteit geleverde zaken door de fabrikant c.q. leverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt Securiteit de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht. De wederpartij verliest diens rechten jegens Securiteit, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Securiteit tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Securiteit strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Securiteit zijn verschaft en/of voorgeschreven; C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Securiteit; D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden, reparaties, etc. aan het geleverde c.q. het systeem heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Securiteit; E. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie, bescheiden e.d. aan Securiteit heeft verstrekt en Securiteit de te verrichten werkzaamheden c.q. leveringen op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 13: ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Indien tussen partijen een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten ten behoeve van gebreken c.q. defecten aan door Securiteit dan wel door een derde geleverde zaken, zal de wederpartij volgens de overeengekomen procedures de geconstateerde gebreken c.q. defecten aan Securiteit melden. Na ontvangst van de melding zal Securiteit naar beste vermogen en conform de in zijn branche gebruikelijke standaarden de gebreken c.q. defecten herstellen. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen: A. de periodieke onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling; B. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de onderhoudsovereenkomst; C. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden; D. een regeling betreffende de voorrijkosten. Indien de wederpartij een onderhoudsovereenkomst met Securiteit heeft gesloten, zal Securiteit al het noodzakelijke c.q. overeengekomen onderhoud verrichten. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Securiteit garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de daarbij gebruikte onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de werkzaamheden zijn verricht c.q. de onderdelen zijn geleverd. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

ARTIKEL 14: BETALING

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald: A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist; B. zal de wederpartij aan Securiteit een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; C. zal de wederpartij, na daartoe door Securiteit te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 250,00; D. heeft Securiteit het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Securiteit zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. Ter keuze van Securiteit kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Securiteit bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Securiteit het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op Securiteit heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument. Als Securiteit in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van wederpartij.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Securiteit is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van de bescheiden alsmede alle overige bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Securiteit voorbehouden. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Securiteit verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden. Door het verstrekken van gegevens aan Securiteit verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Securiteit in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 16: EIGENDOM, EIGENDOMSVOORBEHOUD

Securiteit behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken c.q. bescheiden voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Securiteit volledig heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken c.q. bescheiden mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Ingeval Securiteit een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Securiteit vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De wederpartij is verplicht Securiteit terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Nadat Securiteit haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terug halen. Wederpartij staat Securiteit toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden. Indien en voor zover de geleverde zaken geïnstalleerd zijn, blijft Securiteit gerechtigd deze zaken te (laten) demonteren en terug te halen. Indien de geleverde zaken niet meer demontabel zijn, dan wel Securiteit geen beroep meer kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, verpand de wederpartij de zaken, waarvan de geleverde zaken alsdan deel uit maken, bij dezen bij voorbaat aan Securiteit, welke verpanding Securiteit aanvaardt. Alle modellen, uitrekenschema’s, sluitgegevens, gereedschappen, stempels, matrijzen, logo’s e.d., welke speciaal voor een opdracht van de wederpartij worden vervaardigd, blijven eigendom van Securiteit, zelfs al zijn daarvoor (redelijke) kosten door Securiteit bij de wederpartij in rekening gebracht. Ingeval gedurende een termijn van 1 (één) jaar na beëindiging van de opdracht geen nieuwe c.q. aanvullende opdrachten van de wederpartij worden verkregen met betrekking tot voornoemde modellen, gereedschappen e.d., is Securiteit gerechtigd de modellen, gereedschappen e.d. te vernietigen, zonder dat hij verplicht is de wederpartij hiervan in kennis te stellen.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Securiteit heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Securiteit kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Securiteit op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Securiteit gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe Securiteit krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Securiteit, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Securiteit, is Securiteit gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Securiteit tot aan dat moment te voldoen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Securiteit, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Securiteit een door Securiteit nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Securiteit te vergoeden. Securiteit is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. de opzegging en vrijwaart Securiteit ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen Securiteit en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Securiteit de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Securiteit is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Securiteit aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Copyrights © 2022 All
Rights Reserved by Securiteit
Website gemaak door WebSentiment
Veilig betalen ideal-logo op rekening
Een moment geduld aub..
Product is toegevoegd aan de winkelwagen
Securiteit - politie keurmerk Securiteit - beste PKVW-bedrijf