Privacy verklaring

Securiteit, gevestigd aan Heliumweg 14 3812 RE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.securiteit.nl
Heliumweg 14
3812 RE Amersfoort
T: +31334220722

R. de Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van Securiteit Hij is te bereiken via r.devos@securiteit.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken:
Securiteit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een pro el op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger z n dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat w zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via r.devos@securiteit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Securiteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Securiteit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Securiteit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Securiteit neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (b voorbeeld een medewerker van Securiteit) tussen zit.

Systeem: Magento
Reden van gebruik: Voor het bestellen en leveren van producten uit onze webshop

Syteem: Mollie
Reden van gebruik: Het automatiseren van banktransacties met iDeal

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Securiteit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegegevens/NAW-gegevens
Bewaartermijn: 2-5 jaar
Reden: Om met u in contact te komen omtrent zaken aangaande uw bestelling/retouren, garantie en service.<br/

Delen van persoonsgegevens met derden:
Securiteit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettel ke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten w een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Securiteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Securiteit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat b het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Securiteit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat b voorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. B uw eerste bezoek aan onze website hebben w u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verw deren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-z n-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics Naam: __ga
Functie: Analytische cookie Bewaarterm n: tot 24 uur

Cookie: Beveiliging
Naam: SID/HSID
Functie: Frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens voorkomen Bewaarterm n: tot 24 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Securiteit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar r.devos@securiteit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Securiteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Securiteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via r.devos@securiteit.nl.

Mei 2018

Klantenservice

T: 088 – 80 80 200
E:  info@securiteit.nl

Amersfoort

Heliumweg 14
3812 RE Amersfoort
+31(0)33-42 20 722
veiligspecialist.nl

Hilversum

Utrechtseweg 3
1213 TK Hilversum
+31(0)35-62 45 791
leosleutel.nl

Zeist

Voorheuvel 113-115
3701 JD Zeist
+31(0)30-69 22 176
kalkhoven-beveiliging.nl